DIR

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Polecenie wewnętrzne MS DOS, które wyświetla listę plików i podkatalogów danego dysku/katalogu. Polecenie dir użyte bez parametrów wyświetla etykietę i numer seryjny woluminu dyskowego, listę katalogów i plików na dysku, włącznie z ich nazwami oraz datą i godziną ostatniej modyfikacji.
Dla plików polecenie dir wyświetla rozszerzenie nazwy i rozmiar w bajtach. Wyświetla również całkowitą liczbę plików i katalogów na liście, ich łączny rozmiar i ilość wolnego miejsca (w bajtach) na dysku.

 
dir [dysk:][ścieżka][nazwa_pliku] [...] [/p] [/q] [/w] [/d] 
[/a[[:]atrybuty]][/o[[:]kolejność_sortowania]] [/t[[:]pole_godziny]] [/s] [/b] [/l] [/n] [/x] [/c] [/4]


Parametry

[dysk:][ścieżka]
Określa dysk i katalog, którego zawartość ma być wyświetlona.
[nazwa_pliku]
Określa plik lub grupę plików, których mają dotyczyć wyświetlane informacje.
/p
Wyświetla jeden ekran informacji naraz. Aby zobaczyć następny ekran, należy nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze.
/q
Wyświetla informacje o własności pliku.
/w
Wyświetla listę w formacie szerokim. W każdym wierszu wyświetlanych jest nie więcej niż pięć nazw plików lub katalogów.
/d
Działa tak samo jak parametr /w, ale pliki są sortowane według kolumn.
/a [[:] atrybuty]
Wyświetla tylko nazwy katalogów i plików o określonych atrybutach.
Jeżeli parametr /a zostanie pominięty, polecenie dir wyświetla nazwy wszystkich plików z wyjątkiem plików ukrytych i systemowych.
Jeżeli parametr /a jest używany bez określania parametru atrybuty, polecenie dir wyświetla nazwy wszystkich plików, włącznie z plikami ukrytymi i systemowymi.
Niżej przedstawiono wartości, których można używać jako parametru atrybuty. Znak dwukropka (:) jest opcjonalny. Można używać dowolnych kombinacji tych wartości i nie należy oddzielać wartości spacjami.
h - Pliki ukryte
s - Pliki systemowe
d - Katalogi
a - Pliki gotowe do archiwizacji
r - Pliki tylko do odczytu
-h - Pliki, które nie są ukryte
-s - Pliki inne niż systemowe
-d - Tylko pliki (bez katalogów)
-a - Pliki, które nie uległy zmianie od ostatniej operacji wykonywania kopii zapasowej
-r - Pliki, które nie są tylko do odczytu
/o [[:]kolejność_sortowania]
Określa kolejność wyświetla nazwy katalogów i plików.
Jeżeli parametr /o zostanie pominięty, polecenie dir wyświetla nazwy w kolejności zgodnej z kolejnością występowania plików w katalogu.
Jeżeli opcja /o jest używana bez określenia parametru kolejność_sortowania, polecenie dir wyświetla nazwy katalogów sortowane w kolejności alfabetycznej, a następnie wyświetla nazwy plików sortowane w kolejności alfabetycznej. Znak dwukropka (:) jest opcjonalny. Na poniższej liście zostały przedstawione możliwe wartości parametru kolejność_sortowania Można użyć dowolnej kombinacji tych wartości i nie należy oddzielać ich spacjami. Wartość Opis
n - W kolejności alfabetycznej według nazw
e - W kolejności alfabetycznej według rozszerzeń
d - Według dat i godzin, od najwcześniejszych
s - Według rozmiarów, od najmniejszych
g - Z katalogami zgrupowanymi przed plikami
-n - W odwrotnej kolejności alfabetycznej według nazw (od Ż do A)
-e - W odwrotnej kolejności alfabetycznej według rozszerzeń (od .ŻŻŻ do .AAA)
-d - Według dat i godzin, od ostatnich
-s - Według rozmiarów, od największych
-g - Z katalogami zgrupowanymi po plikach
/t [[:]pole_godziny]
Określa, które pole godziny należy wyświetlać lub używać do sortowania. Na poniższej liście zostały przedstawione wartości, których można użyć jako parametru pole_godziny. Wartość Opis
c Data utworzenia
a Data ostatniego dostępu
w Data ostatniego zapisu
/s
Wyświetla każde wystąpienie określonej nazwy pliku w określonym katalogu i wszystkich podkatalogach.
/b
Wyświetla poszczególne nazwy katalogów lub plików (jedna nazwa w wierszu), włącznie z rozszerzeniem nazwy. Opcja /b nie wyświetla informacji nagłówka ani podsumowania. Opcja /b zastępuje opcję /w.
/l
Wyświetla nieposortowane nazwy katalogów i plików małymi literami. Opcja /l nie konwertuje znaków rozszerzonych na małe litery.
/n
Wyświetla listę w formacie długim z nazwami plików po prawej stronie ekranu.
/x
Wyświetla nazwy krótkie generowane dla plików na woluminach systemów NTFS i FAT. Informacje są wyświetlane w taki sam sposób, jak w przypadku korzystania z opcji /n, ale nazwy krótkie są wyświetlane po nazwach długich.
/c
Wyświetla separator tysięcy w rozmiarach plików.
/4
Wyświetla lata w formacie czterocyfrowym.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.


Jak znaleźć plik lub katalog

Polecenie DIR pozwala szukać katalogów i plików.
Załóżmy chcemy znaleźć pliki: hosts i networks, oraz katalog drivers.

Przykład 1

W tym celu w wierszu poleceń wpisujemy:

dir hosts,networks,drivers /s
nazwy plików i katalogów oddzielamy spacją, przecinkiem lub średnikiem
 
C:\>dir hosts,networks,drivers /s
 Wolumin w stacji C to OS
 Numer seryjny woluminu: 7A6E-47B5
 
 Katalog: C:\WINDOWS\system32
 
2013-05-12 12:16  <DIR>     drivers
        0 plik(ów)        0 bajtów
 
 Katalog: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
 
2013-06-22 13:14       4 627 hosts
 
 Katalog: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
 
2001-10-26 17:45        410 networks
        2 plik(ów)      5 037 bajtów
 
 Katalog: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\_
 
2012-05-23 20:29        801 hosts
        1 plik(ów)       801 bajtów
 
 Katalog: C:\WINDOWS\system32\spool
 
2012-08-06 22:17  <DIR>     drivers
        0 plik(ów)        0 bajtów
 
   Razem wymienionych plików:
        3 plik(ów)      5 838 bajtów
        2 katalog(ów)  3 305 246 720 bajtów wolnych


Przykład 2

Można też uprościć wynik wyszukiwania:

dir hosts,networks,drivers /s /b


C:\>dir hosts,networks,drivers /s /b
C:\WINDOWS\system32\drivers
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\networks
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\_\hosts
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers


Uwagi

Wiele parametrów nazwa_pliku

 • Można używać wielu parametrów nazwa_pliku. Należy oddzielać nazwy plików spacjami, przecinkami lub średnikami.
 • Można używać symboli wieloznacznych (tzn. ? I *) w parametrze nazwa_pliku aby wyświetlać grupy plików.

Korzystanie z symboli wieloznacznych

 • Można używać symboli wieloznacznych (tzn. ? i *) w celu wyświetlania listy pod-zestawu plików i podkatalogów.

Określanie atrybutów wyświetlania plików

Jeżeli w parametrze atrybuty opcja /a jest używana z więcej niż jedną wartością, polecenie dir wyświetla tylko nazwy plików ze wszystkimi określonymi atrybutami.
Na przykład jeżeli opcja /a jest określana z wartościami r i -h jako atrybutami przy użyciu formatu /a:r-h lub /ar-h, to polecenie dir wyświetli tylko nazwy plików tylko do odczytu, które nie są ukryte.

Określanie kolejności sortowania nazw plików

Jeżeli kolejność_sortowania zostanie określona przez klika wartości, to polecenie dir sortuje nazwy plików najpierw zgodnie z pierwszym kryterium, następnie drugim, itd.
Na przykład jeżeli opcja /o zostanie określona z wartościami e i -s dla parametru kolejność_sortowania przy użyciu opcji /o:e-s lub /oe-s, polecenie dir sortuje katalogi i pliki według rozszerzeń nazw i w kolejności od rozmiarów największych do najmniejszych, a następnie wyświetla wynik sortowania.
Sortowanie alfabetyczne według rozszerzeń powoduje, że nazwy plików bez rozszerzeń pojawiają się jako pierwsze, następnie nazwy katalogów, a następnie nazwy plików z rozszerzeniami.Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>