Menedżer zadań Windows

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Menedzer zadań Windows - to narzędzie do zarządzania: otwartymi aplikacjami, uruchomionymi procesami, zalogowanymi do systemu użytkownikami oraz monitorowania wydajności systemu i sieci.

Uruchamia się go następującą kombinacją klawiszy: Ctr + Alt + Delete lub Ctr + Shift + Esc

Okno programu posiada pięć zakładek: Aplikacje, Procesy, Wydajność, Sieć, Użytkownicy. W Windows Vista i 7 jest jeszcze zakładka Usługi.


Pasek menu

Opcje paska menu zmieniają się w zależności od wybranej karty. Pominę te - chyba jasne dla wszystkich - Plik, Opcje i Pomoc, a skupię się na funkcjach specyficznych dla kart - szczegółowe opisy znajdziesz niżej w opisach zakładek. Tu omówię wspólną dla każdej zakładki opcję Zamknij udostępniającą następujące operacje:

 • Przejdź w stan gotowości
 • Hibernuj
 • Wyłącz
 • Uruchom ponownie
 • Wyloguj: nazwa_bieżącego_użytkownika
 • Przełącz użytkownika

Zakładki

Aplikacje

Aplikacje

Zawiera listę wszystkich uruchomionych aplikacji - zadań danego użytkownika oraz ich stan: uruchomiony / brak odpowiedzi.

 • Pozwala zamknąć lub wymusić zamknięcie wybranej aplikacji.
 • Pozwala uruchomić nową aplikację. Działanie przycisku Nowe zadanie jest takie samo jak polecania Uruchom program z menu Start.

Menu

 • Okna - pozwala zarządzać oknami otwartych i/lub wskazanych aplikacji.


Uwagi
 • Zamykając zadanie wszystkie niezapisane pliki i informacje związane z jego działaniem zostaną utracone!


Procesy

Procesy
Wybór kolumn dla karty procesy

Zakładka przedstawia informacje dotyczące procesów uruchomionych na komputerze. Standardowa lista wszystkich uruchomionych procesów zawiera::

 • Nazwa procesu
 • Nazwa użytkownika który uruchomił proces
 • CPU - procent użycia CPU
 • Użycie pamięci - ilość pamięci używanej przez proces

Pozwala też zakończyć wybrany proces.

Menu

 • Widok
  • Wybierz kolumny - możesz stworzyć rozszerzoną listę właściwości procesów.

Opis kolumn

 • Priorytet podstawowy - metoda szacowania prawa pierwszeństwa określająca kolejność planowania wątków dla procesora. Przyjmowane wartości zawierają się w przedziale: - 32768 do 32767. Priorytet domyślny ma wartość równą 0.
 • Czas procesora CPU - całkowity czas procesora ( wyrażony w sekundach ) wykorzystany przez proces od chwili jego uruchomienia.
 • Użycie procesora CPU - czas (wyrażony w procentach) przez który proces wykorzystywał CPU od chwili ostatniej aktualizacji.
 • Obiekty GDI - liczba obiektów GDI wykorzystywanych przez proces.
 • Liczba dojść - liczba dojść obiektu w tabeli obiektów procesu.
 • Nazwa obrazu - nazwa procesu.
 • Inne We/Wy - liczba operacji wejścia / wyjścia generowanych przez proces nie będących ani odczytem, ani zapisem. Funkcje we/wy skierowane do dojścia konsoli nie są liczone.
 • Inne We/Wy w bajtach - liczba bajtów przeniesionych w operacjach wejścia / wyjścia nie będących ani odczytem, ani zapisem.
 • Odczyty We/Wy - liczba operacji wejścia / wyjścia generowanych przez proces. Odczyt we/wy skierowane do konsoli nie są liczone.
 • Odczyty We/Wy w bajtach - liczba bajtów przeczytanych w operacjach we/wy przez proces. Z pominięciem operacji dla konsoli.
 • Zapisy We/Wy - liczba operacji zapisu we/wy generowanych przez proces.
 • Zapisy We/Wy w bajtach - liczba bajtów zapisanych w operacjach we/wy generowanych przez proces.
 • Użycie pamięci - ilość pamięci ( wyrażony w kilobajtach ) używanej przez proces.
 • Zmiana użycia pamięci - zmiana użycia pamięci przez proces od ostatniej aktualizacji.
 • Pula niestronicowana -
 • Błędy stron - określa ile razy konieczne było pobieranie danych dla procesu z dysku po nieodnalezieniu ich w pamięci. Wartość jest akumulowana od chwili rozpoczęcia procesu.
 • Zmiana błędów stron - liczba błędów strony od czasu ostatniej aktualizacji.
 • Pula stronicowana
 • Szczytowe użycie pamięci - szczytowa użycie pamięci przez proces od chwili jego uruchomienia.
 • PID (Identyfikator procesu) - unikatowy nr procesu.
 • Identyfikator sesji - identyfikator sesji Usług terminalowych posiadających proces. Jeśli Usługa terminalowa nie jest zainstalowana, to licznik nie jest dostępny.
 • Liczba wątków - liczba wątków uruchomionych w procesie.
 • Nazwa użytkownika - nazwa użytkownika którego Usługa terminalowa posiada proces.
 • Obiekty USER - określa liczbę obiektów USER używanych przez proces.
 • Rozmiar pamięci wirtualnej - ilość pamięci wirtualnej lub przestrzeni adresowej przeznaczonej dla procesu.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe dla karty procesów posiada m. in. opcje:

 • Zakończ proces
  • Jeżeli zakończysz aplikację, utracisz wszelkie niezapisane dane.
  • Jeżeli zakończysz usługę systemową, niektóre części systemu mogą funkcjonować niewłaściwie.
 • Zakończ drzewo procesów - kończy proces, a w raz z nim wszystkie inne procesy powiązane bezpośrednio i pośrednio.
Na przykład jeżeli zamykasz drzewo procesów dla programu poczty e-mail, 
takiego jak Microsoft Outlook, zakończysz także związane z nim procesy, 
takie jak program mapisp32.exe, bufor MAPI.


 • Ustaw priorytet, która udostępnia kilka opcji: Czasu rzeczywistego, Wysoki, Powyżej normalnego, Normalny, Poniżej normalnego, Niski.
 • Ustaw koligację - pozwala przydzielić proces konkretnemu procesorowi.
  • Polecenie Ustaw koligację jest dostępne tylko na komputerach wieloprocesorowych.
  • Korzystanie z polecenia Ustaw koligację ogranicza wykonanie programu lub procesu do wybranych procesorów i może zmniejszyć ogólną wydajność.


Uwagi
 • Niektóre procesy m. in. wirusów potrafią ukrywać swoją obecność.
 • Przy kończeniu procesu należy zachować ostrożność.
  • Jeżeli zakończysz aplikację, utracisz wszelkie niezapisane dane.
  • Jeżeli zakończysz usługę systemową, niektóre części systemu mogą funkcjonować niewłaściwie.

Wydajność

Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku
Monitor sieci

Sieć

Zakładka Sieć wyświetla bieżące użycie sieci dla wszystkich kart sieciowych dostępnych w komputerze - zwykle okienko nie jest podzielone, ponieważ jest tylko jedna karta.

Znaczenie poszczególnych wykresów:

 • Bajty wysłane - kolor czerwony
 • Bajty odebrane - kolor żółty
 • Bajty łącznie - kolor zielony

wyboru wyświetlanych wykresów dokonuje się Widok -> Historia karty sieciowej.

Wartości pokazywane na wykresie wyskalowane są w procentach użycia przepustowości karty sieciowej.
Na przykładowym zdjęciu:

 • łącznie przesyłanie ok 560 kbs
 • wysyłanie: ok 16 kbs
 • pobieranie ok 530 kbs


Użytkownicy

Usługi

Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>