Wiersz poleceń

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Okno wiersza poleceń Windows XP

Wiersz poleceń (ang. Command Line Interface, CLI), to jeden z najczęściej spotykanych sposobów interakcji człowieka z komputerem. Inne przykłady to interfejs tekstowy oraz interfejs graficzny.

Zasada działania

Kontrola komputera poprzez wiersz poleceń sprowadza się do wydawania poleceń ze ściśle określonego zestawu i określonej składni. Polecenia najczęściej wpisywane są z klawiatury lub zapisane są w skryptach.

Programy komputerowe umożliwiające tego rodzaju pracę nazywane są często interpreterami. Przykładami są tutaj rozmaite programy powłoki systemów UNIX, Linux i DOS, jak i program gnuplot służący do tworzenia wykresów funkcji. Również zaawansowany program wspomagania projektowania AutoCAD oferuje pracę w trybie wiersza poleceń.

Polecenia dla komputera wydawane w wierszu poleceń mają z reguły następującą postać:

zrób_coś w_sposób w_stosunku_do_czegoś

lub

zrób_coś w_sposób < plik_wejściowy > plik_wyjściowy

choć oczywiście nie są to jedyne formy.

zrób_coś jest nazwą polecenia i na ogół ma formę czasownika, lub skrótu od czasownika. Przykładem są tu polecenia mv (move), cp (copy) systemu UNIX i copy oraz move systemu DOS.

w_sposób to człon określający jak dane polecenie ma być wykonane – na przykład, czy system ma informować o ewentualnych błędach wykonania polecenia czy nie. Człon ten realizowany jest jako tak zwane opcje polecenia.

Znaki '<' w drugim przykładzie to znak przekierowania, informujący system operacyjny (dokładniej, jego powłokę), że dane dla polecenia mają być pobierane z innego miejsca niż domyślne (tu z pliku_wejściowego). Podobnie, znak '>' informuje system operacyjny, że wyniki polecenia mają być skierowane w inne miejsce niż domyślne (konkretnie: do pliku_wyjściowego). Symbole te, wraz z dodatkowym znakiem '|' są w systemie UNIX częścią potężnego mechanizmu filtrów i potoków.

Przykład

Sesja DOS, wydanie polecenia HELP

C:\>help
Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu, wpisz HELP nazwa_polecenia
ASSOC  Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
AT    Planuje wykonanie poleceń i programów.
ATTRIB  Wyświetla lub zmienia atrybuty pliku.
BREAK  Wyłącza lub włącza rozszerzone sprawdzanie klawiszy CTRL+C.
CACLS  Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu (ACL) plików.
CALL   Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
CD    Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.
CHCP   Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.
CHDIR  Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.
CHKDSK  Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
CHKNTFS Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku przy rozruchu.
CLS   Czyści ekran.
CMD   Uruchamia nowe wystąpienie interpretera poleceń systemu Windows.
COLOR  Ustawia domyślny kolor tła i pierwszego planu konsoli.
COMP   Porównuje zawartość dwóch plików lub zestawów plików.
COMPACT Wyświetla i pozwala na modyfikację listy plików. skompresowanych na
     partycji NTFS.
CONVERT Konwertuje woluminy FAT na woluminy NTFS. Nie można konwertować
     bieżącego dysku.
COPY   Kopiuje jeden lub wiele plików w inne miejsce.
DATE   Wyświetla lub ustawia datę.
DEL   Usuwa jeden lub wiele plików.
DIR   Wyświetla listę plików i podkatalogów katalogu.
DISKCOMP Porównuje zawartość dwóch dyskietek.
DISKCOPY Kopiuje zawartość jednej dyskietki na drugą.
DOSKEY  Edytuje wiersze poleceń, przywraca polecenia Windows i tworzy makra.
ECHO   Wyświetla komunikaty lub wyłącza i włącza echo poleceń.
ENDLOCAL Kończy lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.
ERASE  Usuwa jeden lub wiele plików.
EXIT   Kończy działanie programu CMD.EXE (interpretera poleceń).
FC    Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyświetla różnice między
     nimi.
FIND   Wyszukuje ciąg tekstowy w pliku lub plikach.
FINDSTR Wyszukuje ciągi znaków w plikach.
FOR   Uruchamia podane polecenie dla każdego pliku z zestawu plików.
FORMAT  Formatuje dysk do użytku w systemie Windows.
FTYPE  Wyświetla i modyfikuje typy plików używane w skojarzeniach rozszerzeń
     plików.
GOTO   Przekazuje sterowanie interpretera poleceń systemu Windows do wiersza
     o podanej etykiecie w pliku wsadowym.
GRAFTABL Włącza wyświetlanie przez system Windows znaków rozszerzonych w
     trybie graficznym.
HELP   Podaje informacje o poleceniach systemu Windows.
IF    Dokonuje warunkowego przetwarzania w plikach wsadowych.
LABEL  Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę(etykiety) woluminu dysku.
MD    Tworzy katalog.
MKDIR  Tworzy katalog.
MODE   Konfiguruje urządzenia systemowe.
MORE   Wyświetla informacje ekran po ekranie.
MOVE   Przenosi jeden lub wiele plików z jednego katalogu do drugiego.
PATH   Wyświetla lub ustawia ścieżkę przeszukiwania dla plików wykonywalnych.
PAUSE  Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat.
POPD   Przywraca katalog zapisany przez PUSHD.
PRINT  Drukuje plik tekstowy.
PROMPT  Zmienia znak zachęty wiersza polecenia systemu Windows.
PUSHD  Zapisuje bieżący katalog, a następnie zamienia go.
RD    Usuwa katalog.
RECOVER Odzyskuje możliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.
REM   Oznacza komentarze w pliku wsadowym lub pliku CONFIG.SYS.
REN   Zmienia nazwę pliku lub plików.
RENAME  Zmienia nazwę pliku lub plików.
REPLACE Zamienia pliki.
RMDIR  Usuwa katalog.
SET   Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe systemu Windows.
SETLOCAL Rozpoczyna lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.
SHIFT  Zmienia pozycje parametrów w pliku wsadowym.
SORT   Sortuje wprowadzone dane.
START  Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.
SUBST  Przypisuje ścieżce literę dysku.
TIME   Wyświetla lub ustawia czas systemowy.
TITLE  Ustawia tytuł okna dla sesji CMD.EXE.
TREE   Wyświetla strukturę katalogów dysku lub ścieżki.
TYPE   Wyświetla zawartość pliku tekstowego.
VER   Wyświetla wersję systemu Windows.
VERIFY  Instruuje system Windows, aby sprawdzał poprawność zapisu plików na
     dysku.
VOL   Wyświetla etykietę oraz numer seryjny dysku.
XCOPY  Kopiuje pliki i katalogi.


Uruchomienie wiersza poleceń w Windows

 1. Sposób: Menu Start -> Programy -> Akcesoria -> Wiersz poleceń
 2. Sposób: w uruchom program wpisz cmd.exe lub %SystemRoot%\system32\cmd.exe


Konfiguracja okna wiersza poleceń

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na znaczku okna przed jego tytułem, otwiera menu, gdzie wybierając opcję Właściwości można zmienić ustawienia okna wiersza poleceń. Zmodyfikowane ustawienia możesz zapisać albo tylko dla tego okna, albo dla wszystkich przyszłych okien.


Źródło Wikipedia

Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>